การเดินทางครั้งที่ 374

0

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก. ในระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2565 ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางถึงสนามบินสกลนคร (ช่วงเวลา 8:30 น.) โดยมีนายวีรเทพ สุดแดน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร นางผ่องพรรณ มีพรหม น.ส.รัชดาภรณ์ แดนประโคม และนางเรืองใจ คำพันธ์ ไปคอยรับที่สนามบิน และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา พร้อมคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ม.อากิตะ ได้เข้าพบและรับโอวาทก่อนเดินทางกลับ หลังจากนนั้น รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ตรวจ/เยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาเขต ได้แก่ อาคาร 13 (ห้องสัมมาทิฐิและห้องภิรมย์), ตาลริมอ่าง และในช่วงบ่ายรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ แวะตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ และ ช่วงเวลา 17:00 น. ได้ ออกไปดูพื้นที่และการดำเนินการต่างๆ ด้านการปลูกต้นไม้ของอุทยาน 1328ที่6 พอเพียง กับ ผศ.พึงใจ พึ่งพานิช (อ.พ่อ)

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจและเยี่ยมชมอาคาร 13 พร้อมให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์อาสาฯ และเป็นประธานประชุมและติดตามงาน, พร้อมทั้งได้บันทึกเทปสัมภาษณ์วีดิโอ (ส่วนบุคคล) ที่ห้องสัมมาทิฐิ กับทีมงานจดหมายเหตุ ทั้งนี้ได้แวะทานอาหารกลางวันแบบเรียบง่ายเป็นกันเองกับทีมงานหลายๆส่วนงาน ที่โรงอาหารกลาง (อาคาร10) ในช่วงบ่าย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้คำปรึกษาและสรุปงานต่างๆ ตามภารกิจที่ได้มอบหมายกับ นายอนุสารณ์ กุลวงษ์ ผอ.กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ นายอนุชา แสนสุภา หัวหน้างานอาคารฯ ณ ห้องพักรับรอง 3-103 อุทยานบ้านเชียงเครือ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมชมอุทยาน 1328ที่6 พอเพียง และประชุมหารือการดำเนินงานของอุทยานนนทรีอีสานพอเพียง (วนานันทอุทยานน้อย) ร่วมกับทีมงาน เพื่อสรุปผลงานและวางแผนการทำงานต่อไป ในช่วงบ่าย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วย นายอนุชา แสนสุภา หัวหน้างานอาคารฯ และทีมงาน ได้ออกไปตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้ให้คำปรึกษาในประเด็นของป่าต้นยางนาในบริเวณอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรตินี้ด้วย นอกจากนี้ ได้เข้ามาดูต้นไม้บริเวณจุดเส้นทางเสด็จฯ อุทยานธรรมวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารหอพักชาย และอาคารบริหาร ร่วมกับผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ผช.วีระเทพ สุดแดน ก่อนออกเดินทางไปร้านอาหารของสหกรณ์โพนยางคำ เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และหารือโครงการ “คูสุด” กับ ผวจ. จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในช่วงบ่าย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินและขับรถฮอนด้าซีวิค ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ในวิทยาเขต เช่น ภายในอุทยานบ้านเชียงเครือ (อาคาร3) และ อ่างบึงกาฬ อ่างกาฬสินธุ์ อุทยาน138ที่6พอเพียง และหมู่บ้านเกษตรนิเวศ หลังจากนั้นช่วงเวลา 17:30-21:00 น. ได้ไปร่วมรับประทานอาหารที่ร้านใบจาก ตามคำเชิญของ คณบดี คณะ ทอ. และทีมงาน เนื่องในโอกาส(ย้อนหลัง) ฉลองปริญญาปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล พร้อมครอบครัว (น้องสาว ดร.สุปราณี อิ่มพิทักษ์) ที่สนามบินสกลนคร และได้พาคณะฯ เยี่ยมชมวิทยาเขต ได้แก่ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม, หอวิทยาเขต, อาคาร 9 (ห้องสมุด, รับชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาเขตที่ห้องจดหมายเหตุ, ห้อง server, ห้องประชุมระพีสาคริก) ในช่วงบ่าย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และพลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล พร้อมครอบครัว ไปเยี่ยมชม โรงเรือนปลูกพืชกัญชาฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาเขต และทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้น หูกระจง ณ อุทยาน 1328ที่6 พอเพียง หลังจากนั้นได้เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร และรับประทานอาหารเย็นที่ร้านสะบันงา

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล และคณะ เดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดป่าหนองไผ่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คุณรัญจวน อินทรกำแหง หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มชาวบ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านนัดพบริมโขง จ.มุกดาหาร แล้ว รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล และคณะ ได้เดินทางไปแวะชม วัดสองคอน ที่ ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร แล้วเดินทางต่อไปสักการะองค์พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม และไปสักการะองค์พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม โดยปิดท้ายการเดินทางของวันนี้ ด้วยการแวะสักการะองค์พญาศรีสัตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และรับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวของ อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต ที่ร้านเป๋นปลาเป็น จ.นครพนม

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล และคณะ ร่วมเดินออกกำลังกายกับผู้ว่าฯจังหวัดสกลนคร และชาวสกลนคร พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าที่สระพังทอง กับผู้ว่าฯจังหวัดสกลนครและชาวสกลนคร และได้ลงล่องเรือชมหนองหาร เกาะดอนสวรรค์ เกาะดอนสาวเอ้ หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าวิทยาเขตฯ เพื่อเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา/กัญชง ณ KU CANABIS 1-2 เยี่ยมชมอุทยาน เยี่ยมชมบ้านโบราณที่บ้านท่าแร่ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคำไฮ และรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ไปส่งพลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล พร้อมครอบครัว กลับ กทม. โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 369 หลังจากนั้น ศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้เดินทางไปสนามบินสกลนคร เพื่อส่ง พลอากาศตรีหญิงเพชรชมพู เล่ห์มงคล พร้อมครอบครัว เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 369

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มก.ฉกส. โดยเริ่มจากการเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มก.ฉกส. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ ในช่วงบ่าย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และคุณละอองดาว จากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แวะตรวจเยี่ยมแปลงยางนา บริเวณริมอ่างนครพนม ซึ่งเป็นแปลงวิจัยที่ทางศูนย์นานาชาติสิริธรฯ สนับสนุนทุนวิจัย โดยมี อ.ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และนายอนุสรณ์ กุลวงษ์ นักวิจัยในโครงการฯ บรรยายรายละเอียดการดำเนินโครงการวิจัยของแปลงยางนานี้
ต่อจากนั้นในช่วงเที่ยง รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ผวจ. จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครือ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ทำกิจกรรมปักหมุดเปิดถนนเชียงเครือ และถนนต้นตาล อย่างเป็นทางการ (โดยการเตรียมการของคุณอนุชา แสนสุภา หัวหน้างานอาคารฯ มก.ฉกส.) และได้ปลูกต้นยางนา ณ อุทยาน1328ที่6 พอเพียง ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปที่ตัวเมืองสกลนคร บริเวณ “คูสุด” เพื่อดูพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ “คูสุด” เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดสกลนครและเทศบาลนครสกลนคร ต่อไปในอนาคต ในช่วงเย็น ศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณสุรินทร์ วรรัตนธรรม (เสี่ยลิ้ม) ผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือ ศรีสกล บิดาของคุณเกียรติสุทธิ์ วรรัตนธรรม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนคร (ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ) หลังจากนั้น รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ร่วมรับประชุมและรับประทานอาหารค่ำกับคณะกรรมการ U I Green ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการนี้ คุณโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนคร ได้ร่วมหารือโครงการ โครงการ “คูสุด….ที่มีชีวิต” ตำนานจากคู…สู่…ดอน …หนองหารหลวง(ตำแหน่งอยู่ไม่นาน…ตำนานอยู่ตลอดไป…ตำแหน่งสร้างตำนาน) พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นเจ้าภาพมื้ออาหารค่ำ

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมรับประทานอาหารเช้า และประชุมสรุปกิจกรรมที่คณะทำงาน U I Green ได้มาทำงานที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งเป็นประธานการทำงานของ U I Green และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ DD361 ทั้งนี้ ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รอพบเพื่อสรุปงานที่ห้องรับรองของสนามบินสกลนคร

 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า