ผู้เขียน เรืองใจ คำพันธ์

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 376

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก. ในระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม พ.ศ. 2566  

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 375

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก. ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565   

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 374

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก. ในระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2565 ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ว…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 373

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก.ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน / ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้ง…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 292

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 292 ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองไส้ไก่ ปี 2556 – ติดตามความก้าวหน้าการ…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 293

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 293 ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ประชุมการบริหารจัดการระบบน้ำภายในวิทยาเขต (ผอ.กาญจน์ + หน.ศักดิ์ดา + ทต…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 294

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 294 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของรองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำน…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 295

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 295 ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2556  พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ติดตามความก้าวหน้าก…