ผู้เขียน เรืองใจ คำพันธ์

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 374

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก. ในระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2565

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 373

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (มก.1328 ที่ 6) อธิการบดี มก. คนที่ 13 / นายกสภา มก. คนที่ 28 / ที่ปรึกษาอธิการบดี มก.ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน / ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้ง…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 292

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 292 ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองไส้ไก่ ปี 2556 – ติดตามความก้าวหน้าการ…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 293

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 293 ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ประชุมการบริหารจัดการระบบน้ำภายในวิทยาเขต (ผอ.กาญจน์ + หน.ศักดิ์ดา + ทต…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 294

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 294 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของรองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำน…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 295

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 295 ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2556  พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ติดตามความก้าวหน้าก…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 296

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 296 ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ติดตามความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ภายในวิทยาเขต และการเตรียมการปลูกต้นไม้…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 297

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 297 ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พร้อมด้วย ผอ.ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ และ ผอ.สมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ล่องเรือช…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 298

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 298 ในระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ร่วมงานวันวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต…

ชีวิตแห่งการเดินทาง
0

การเดินทางครั้งที่ 299

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เดินทางไป มก.ฉกส. ครั้งที่ 299 ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ – ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ Web KU.President13.ku.ac.th – ประชุมคณะทำงานหอจ…